طراحی نشانه

ازجمله مهمترین بخش های تبلیغاتی یک شرکت، نشانه (Logo) آن است. نشانه سازمانی نمایانگرکارکرد، جایگاه، نام، اهداف، امکانات و بسیاری موارد دیگر است که در نهایت، سازنده هویت آن مجموعه هستند. هویت سازمانی یک شرکت براساس نشانه و رنگ های آن شکل میگیرد و استفاده از یک نشانه خوب باعث تسهیل اجرای مواد تبلیغاتی یک شرکت می شود. همه برندها، شرکتها وکارخانجات بزرگ دنیا، بیشتر از آن که با محصولات، بروشورها، پوسترها و دیگر مواد تبلیغاتی شناخته شوند با نشانه خود در ذهن مخاطب جا باز می کنند.

شرکت ساروبن در طول فعالیت خود تعداد زیادی نشانه (Logo) و نشانه نوشته (Logotype) را طراحی کرده است؛ که هر کدام، سهم خود را در بازار تبلیغات به درستی ایفا کرده اند.