سیستم پارتیشن بندی

هدف واحد طراحي صنعتي ساروبن بنا ايجاد مجموعه قطعاتي است که همچون قطعات لگو در اختيار طراحان قرار مي گيرد تا با ترکيب آن قطعات بتوان در پروژه هاي مختلف از يکنواختي احتراز نمود. حال آنکه عامل اصلي در خلق آثار ماندگار و کارآمد خصوصيات اين قطعات است.

تنوع، راحتي و دوام، حمل و نقل آسان،سرعت اجرا، چهره مدرن، سليقه روز جهاني، انعطاف پذيري، استحکام،وزن کم و … خصوصيات ويژه اي است که مي توان از توليدات اين مجموعه انتظار داشت.