برش کارت ویزیت

برش کارت ویزیت طولی و عرضی هوشمند

 

 

برش کارت ویزیت

برش کارت ویزیت ساده اکونومی

 

گوشه گرد کن صنعتی

گوشه گرد کن صنعتی

گوشه گرد کن صنعتی

گوشه گرد کن صنعتی برقی

 

گوشه گرد کن و پانچ های دفتری

گوشه گرد کن و پانچ های دفتری

 

دای کات رو میزی

دای کات رو میزی سیلندری