کانون تبلیغات

کمپین تبلیغاتی که می توان از آن به عنوان یک مبارزه تبلیغاتی نیز یاد کرد ، برنامه ریزی هماهنگ و منسجم در بخش های مختلف تبلیغات و اجرای آن به صورت یک مجموعه یکپارچه به منظور تاثیر گذاری بهتر  بر مخاطب است. در برنامه ریزی تبلیغاتی ضمن استفاده همزمان از چندین رسانه، زمانبندی مشخص، وحدت روحیه و هدف، بین رسانه ها دارای  اهمیت  بسزایی است.

پس از هدفگذاری و تعیین سیاست های کلان، برنامه ریزی های جزیی و دقیق جهت ارائه راهکارها و رویه های اجرایی آغاز می شود. زمانبندی پروژه و برآورد بودجه کمپین تبلیغاتی، تعیین مخاطب هدف و انتخاب رسانه های مورد نیاز برای کمپین، مراحل مختلف طراحی و مدیریت یک پروژه می باشند.

کانون تبلیغاتی ساروبن با ایده های تبلیغاتی جدید در قالب یک برنامه عملیاتی هماهنگ، خدمات خود را در اختیار مشتریان و کارفرمایان  قرار می دهد.