اوراق اداری

اوراق اداری، در راستای هویت سازمانی یک شرکت مکمل “نشانه” است. ست اداری شامل موارد زیر است:

سربرگA4 و A5 ، پاکت نامه و پاکت A4، کارت ویزیت و کاغذ یادداشت و …