طراحی پوستر

پوستر یا اعلان، از قدیمی ترین جنبه های طراحی گرافیک است که چند قرن سابقه دارد. شکل های اولیه آن در ایران به شمایل ها و یا خط نوشته هایی بر می گرددکه بیشتر شامل تصاویر ائمه اطهار و یا آیه های قرآن بود، و برای برکت کسب و کار یا دوری چشم زخم بر دیوار خانه ها و دکان ها نصب می شد. شکل مدرن و امروزی آن نیز از اواخر قرن گذشته آغاز شد که تا سال ها عموما برای تبلیغ فیلم ها یا نمایش ها استفاده می شد. در حال حاضر این ابزار به علت گستردگی توزیع، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تبلیغاتی جهان است. پوستر دارای طیف گوناگون استفاده، از سینما و تئاتر تا اقتصاد و سیاست است.