دستگاه فتو اچ

برشکاری بسیار ظریف ورق های فلزی نازک با روش های غیر حرارتی و ساخت قطعات حساس مکانیکی و ظریف با استفاده از فناوری ماشین کاری شیمیایی