غرفه های کلاسیک

در تمامي نمايشگاها، طراحي خاص و متفاوت تنها وجه تمايز غرفه هايي است که همگي در همسايگي هم ساخته شده اند. مهندسان و طراحان “ساروبن بنا” کليه مراحل اجرايي از طراحي تا ساخت غرفه هاي نمايشگاهي را به عهده گرفته و غرفه شما را سرآمد ديگر غرفه ها مي سازند.

به هم پيوستگي امکانات مهندسي، گرافيک، توليد و ملزومات و سازه هاي پيش ساخته نمايشگاهي و انواع چاپ ها در يک مجموعه واحد، گستره اي از انعطاف پذيري را براي غرفه سازي در شرکت “ساروبن بنا” فراهم نموده که در بين تمامي رقباي کاري بي همتا است.