برندسازی

تعریف استراتژی  شرکت ها و تولید کننده ها بـرای مدیریت برند و طـراحی و توسعه نام تجـاری، از دیگر خدمات واحد مشاوره تبلیغات ساروبن می باشد. خدمات این بخش طبق موارد زیر به کـارفرمایان ارائه می گردد.

  • ایجاد برند و آگاهی نسبت به چشم انداز برند
  • بررسی نگرش مشتری، رضایـت مـندی و وفاداری نسبت به برند
  • تقسیم بندی بـازار و هدفگذاری
  • جایگاه سازی برای برند و ارتقا جایگاه آن در بازار