دستگاه های تکمیلی چاپ

از آنجایی که دستگاه های تکمیلی چاپ ، دستگاه های مکانیکی هستند، باید از لحاظ کیفیت جنس، در حد بالایی باشند که بتوان از آنها در خطوط تولید استفاده بهینه کرد، بدین منظور، شرکت ساروسان جهت ارتقای کیفی خدمات مربوطه، تنها به ارائه بهترین دستگاه های اروپایی می پردازد که به شرح زیر می باشند:

دستگاه خط تا و پرفراژ دستی و اتوماتیک، دستگاه پرفراژ اتوماتیک رومیزی، دستگاه های دریل کاغذ، دستگاه منگنه، دستگاه تاکن اتوماتیک، دستگاه پانچ و لبه گردکن، دستگاه دای کات سیلندی، دستگاه برش کارت ویزیت، دستگاه های کاتر (برش) رومیزی و دستگاه جداکننده کاغذ و …