مشاوره ارتباطی در تبلیغات

ساروبن به پشتوانه تجربه ۲۰ ساله خود و بازوی توانای اجراییش تا به امروز توانسته بسیاری از روش های نوین تبلیغ­ات را در ایران، پایه گذاری کند. کلید موفقیت این شرکت همکاری با مشاوران مجرب در رابطه با ارئه راهکارهای عملی به کارفرمایان می باشد. گروه مشاوره ساروبن با ایجاد دیدگاهی شفاف از وضعیت و روند بازار، بازار هدف و نیاز های موجود در آن، در همه مراحل در کنار کارفرمایان خود می باشد.

طراحی، توسعه ومدیریت اجرای یک برنامه منسجم ارتباطی و تبلیغات به شرح زیر می باشد:

  • بررسی پیشینه شرکت مربوطه و رقبا
  • تعریف مخاطبان و آنالیز تخصصی ارتباطی گروه هدف
  • انتخاب و پیشنهاد  اهداف و استراتژی ارتباطی و تبلیغات
  • انتخاب و پیشنهاد زمینه کلی ارتباطی و تبلیغاتی
  • انتخاب و پیشنهاد استراتژی رسانه ای و تاکتیک ها
  • تعریف دستورالعمل های فنی و اجرایی برای پیشنهادات ارائه شده تنظیم جداول بودجه بندی و زمان بندی برای مجموعه ی پیشنهادات