ترازوی S.G

  • دایره سـازه اصـلی را روی صـفــحه حسـاسS.Gمی توانید این قطعه را با چسب دوطرفه اسفنجی بر روی صفحه حساس بچسبانید.
  • پایه های آلومینیومی چهارپایه را به گونه ای تنظیم کنید که چهارپایه هیچ تماسی با صفحه حساس ترازو نداشته باشد و آن را روی دایره سازه اصلی قرار دهید.
  • ظرف آب را پر نمایید و روی چهار پایه قرار دهید، در این حالت عدد ترازو هیچ تغییری نخواهد کرد.
  • میله عمودی دو کفه را روی محل مورد نظر قرار دهید و عدد ترازو را صفر کنید. در این حالت چنان چه سنگ مورد نظر، روی کفه قرار گیرد، وزن سنگ در هوا و اگر در کفه ۲ قرار گیرد، وزن سنگ در آب به دست خواهد آمد، پس از آن،  چگالی سنگ مورد نظر را از فرمول زیر به دست آورید:

                         وزن در هوا

             S.G  = ————————

                       وزن در آب – وزن در هوا

  • برای دستیابی به نتیجه دقیق تر، اطراف ترازو را با محفظه شیشه ای بپوشانید تا از تاُثیر هوا بر وزن سنگ و ایجاد خطا بکاهید.